Recent Posts

Archives

Categories

Meta

Függőségek megtartása (SQL 2008)

Sokszor előfordul, hogy az adatbázis módosítás elrontja a függő objektumaink működését.

Nézzünk erre egy példát:

CREATE TABLE [dbo].[testtbl](
 [a] [int] NOT NULL,
 [b] [int] NOT NULL,
 [c] [int] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO
insert into v_testtbl(a,b,c) values (1,2,3)
GO
CREATE VIEW dbo.v_testtbl
AS
SELECT * FROM [testtbl]
GO
ALTER TABLE testtbl add d varchar(10)
GO
select * from v_testtbl

Sajnos a view nem fogja a d oszlopot visszaadni, de legalább az a,b,c oszlopot visszaadja. Azonban, ha újra kreálom a táblát a következő módon…:

drop table [testtbl]
GO
CREATE TABLE [dbo].[testtbl](
 [a_0] [int] NULL,
 [a] [int] NOT NULL,
 [b] [int] NOT NULL,
 [c] [int] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO
insert into testtbl(a,b,c) values (1,2,3)
GO
select * from v_testtbl

… akkor fura dolgokat ad vissza a query: a = NULL, b = 1, c = 2. Vagyis az egész elcsúszik.

Sajnos a view hibáját semmi sem fogja jelezni (az Oracle-nek van rá view-ja: user_object status=’INVALID’).

Az alábbi query az előbbi problémát jelzi:

SELECT
   ed.referencing_id,
  ed.referenced_database_name,
  COALESCE(ed.referenced_database_name + '.', '') 
  + COALESCE(ed.referenced_schema_name + '.', '')
  + ed.referenced_entity_name,
   ed.referenced_id,
  sr.name
FROM
  sys.sql_expression_dependencies ed
  LEFT OUTER JOIN sys.sysdepends sd ON ed.referencing_id = sd.id AND ed.referenced_id = sd.depid
  LEFT OUTER JOIN sysobjects sr ON ed.referencing_id = sr.id
WHERE
 sd.id IS NULL AND ed.referenced_server_name IS NULL;

Itt a name nevű oszlopba kerül az újrafordítandó objektum neve. A fordítás:

EXEC sys.sp_refreshsqlmodule N'[dbo].[v_testtbl]'

Ha a táblát csak kiegészítjük, akkor sajnos a query nem ad vissza sort, úgyhogy tábla módosításkor érdemes az összes függőséget lefordítani.

Mindenesetre van egy automatikusan lefutó metódus, de ehhez DDL triggert kell használnunk. Először is a fenti query alapján csinálnunk kell egy tároltat, ami lefordítja a kapott objektumokat:

CREATE PROCEDURE dbo.RefreshSysDepends
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;

   DECLARE
      @referencing_id     INT,
      @ref_db_name      NVARCHAR(255),
      @object_name      NVARCHAR(771),
      @referenced_id     INT,
      @sql          NVARCHAR(600);
   DECLARE c CURSOR LOCAL STATIC READ_ONLY FORWARD_ONLY
      FOR
      SELECT
         ed.referencing_id,
         ed.referenced_database_name,
         COALESCE(ed.referenced_database_name + '.', '') 
         + COALESCE(ed.referenced_schema_name + '.', '')
         + ed.referenced_entity_name,
         ed.referenced_id
      FROM
         sys.sql_expression_dependencies ed
      LEFT OUTER JOIN
         sys.sysdepends sd
      ON
         ed.referencing_id = sd.id
         AND ed.referenced_id = sd.depid
      WHERE
         sd.id IS NULL
         AND ed.referenced_server_name IS NULL;
   OPEN c;

   FETCH NEXT FROM c INTO @referencing_id, @ref_db_name, @object_name, @referenced_id;

   WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
   BEGIN
      IF @referenced_id IS NULL OR @ref_db_name IS NOT NULL
      BEGIN
         IF @referenced_id IS NULL AND @ref_db_name IS NULL AND OBJECT_ID(@object_name) IS NULL
            SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(@referencing_id) + '.' + OBJECT_NAME(@referencing_id)
                  + ' references ' + @object_name + ' (' + RTRIM(COALESCE(@referenced_id, 0)) + '),
                     which doesn''t exist.';

         IF @ref_db_name IS NOT NULL AND OBJECT_ID(@object_name) IS NULL
            SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(@referencing_id) + '.' + OBJECT_NAME(@referencing_id)
                  + ' might have a cross db dependency problem with ' + @object_name + '.';
      END
      ELSE
      BEGIN
         SET @sql = 'EXEC sys.sp_refreshsqlmodule N''' 
            + QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(@referencing_id)) + '.'
            + QUOTENAME(OBJECT_NAME(@referencing_id)) + '''';      
         EXEC sp_executesql @sql;
         -- you can also log the calls you make here
         -- by storing @sql in a table along with 
         -- event time, user information etc.
         SELECT 'Executed SQL = ' + @sql;
      END
      FETCH NEXT FROM c INTO @referencing_id, @ref_db_name, @object_name, @referenced_id;
   END
   CLOSE c;
   DEALLOCATE c;

END
GO

Ha ezt meghívjuk kézzel, akkor ez rendbe teszi a talált hibákat, de nem javulnak ki az addig létrejövő hibák. Most hozzuk létre a triggert:

CREATE TRIGGER DDL_Catcher ON DATABASE
FOR 
   CREATE_TABLE,   ALTER_TABLE,   DROP_TABLE,
   CREATE_PROCEDURE, ALTER_PROCEDURE, DROP_PROCEDURE,
   CREATE_FUNCTION, ALTER_FUNCTION,  DROP_FUNCTION,
   CREATE_TRIGGER,  ALTER_TRIGGER,  DROP_TRIGGER,
   CREATE_VIEW,   ALTER_VIEW,    DROP_VIEW,
   ALTER_SCHEMA,   RENAME
   /* 
      RENAME is new in SQL Server 2008. If you
      try this in SQL Server 2005, you will get:      
      Msg 1084, Level 15, State 1, Procedure DDL_Catcher, Line 8
      'RENAME' is an invalid event type.
   */
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;

   -- you can log this somewhere for later review, or you
   -- can just comment it out:
   SELECT N'Fired for ', EVENTDATA().value
   (
      '(/EVENT_INSTANCE/TSQLCommand/CommandText)[1]',
      'NVARCHAR(MAX)'
   );   
   EXEC dbo.RefreshSysDepends;
END
GO

Így már elkapja a trigger a módosításokat és meghívja a javító tárolt eljárást.

Végül egy hasznos view, ami visszaadja a lefordítandó objektumokat, az előző RefrehSysDepends tárolt helyett:

CREATE VIEW dbo.SysDependsInfo
AS
SELECT DISTINCT ResultType
   , CASE ResultType
    WHEN 'reference' THEN referencing_qualified + ' references ' + object_name + ' (' + referenced_id + '), which doesn''t exist.'
    WHEN 'dependency' THEN referencing_qualified + ' might have a cross-db depenency problem with ' + object_name + '.'
    WHEN 'sql'    THEN 'EXEC sys.sp_refreshsqlmodule N''' + referencing_qualified + ''''
    END AS Result
FROM (
  SELECT ed.referencing_id
     , ed.referenced_database_name AS ref_db_name
     , RTRIM(COALESCE(ed.referenced_database_name + '.', '') 
      + COALESCE(ed.referenced_schema_name + '.', '')
      + ed.referenced_entity_name) AS object_name
     , RTRIM(COALESCE(ed.referenced_id, 0)) AS referenced_id
  FROM
    sys.sql_expression_dependencies ed
  LEFT OUTER JOIN
    sys.sysdepends sd
  ON
    ed.referencing_id = sd.id
    AND ed.referenced_id = sd.depid
  WHERE
    sd.id IS NULL
    AND ed.referenced_server_name IS NULL
) AS Q
OUTER APPLY (
  SELECT
    OBJECT_ID(object_name) AS object_id,
    QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(referencing_id)) + '.' 
    + OBJECT_NAME(referencing_id) AS referencing_qualified
  ) AS A
OUTER APPLY (
  SELECT CASE
      WHEN object_id IS NULL AND ref_db_name IS NULL   AND referenced_id IS NULL THEN 'reference'
      WHEN object_id IS NULL AND ref_db_name IS NOT NULL              THEN 'dependency'
                                            ELSE 'sql'
      END AS ResultType
  ) AS B
GO

És a hozzátartozó javító proc., kurzor nélkül:

CREATE PROCEDURE dbo.RefreshSysDepends
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

declare @sql nvarchar(max) = N''
select @sql = @sql + result + char(31) + char(10)
from dbo.SysDependsInfo
where ResultType = 'sql'
exec sp_executesql @sql;

END
GO

Ja és ha ez még nem elég akkor az alábbi linken még további query-k a függőségekről:https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2999/different-ways-to-find-sql-server-object-dependencies/